BVBA ZAKENKANTOOR THYS respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers, prospecten, personeel, bezoekers van haar website en andere contacten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze contacten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website belgium.be, informatie en diensten van de overheid. Meer bepaald op de link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens 

alsook op de website:https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de hierna volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring (ook ‘privacy policy’) is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Onze website (hierna ook “de website”): https://www.zakenkantoorthys.be/

FSMA nummer van BVBA Zakenkantoor Thys: 47870A (meer info op https://www.fsma.be/)

BVBA ZAKENKANTOOR THYS gevestigd te Grotestraat 47, B-3600 Genk, ondernemingsnummer 0474.694.838 treedt op:

 • Enerzijds als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor zover deze gegevens enkel intern van toepassing zijn.
 • Anderzijds als verwerker, ten behoeve van de maatschappijen. Dat betekent dat ook persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden voor de verzekeringsmaatschappijen met dewelke BVBA Zakenkantoor Thys samenwerkt en waarvan producten aan u voorgesteld of aangeboden worden.

In deze Privacyverklaring wordt enkel het aspect ‘verwerkingsverantwoordelijke’ toegelicht. Zie artikel 4 t.e.m. artikel 9. 

Artikel 2 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan BVBA Zakenkantoor Thys op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates alleraard uit te kunnen voeren.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

BVBA Zakenkantoor Thys is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

BVBA Zakenkantoor Thys is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

BVBA Zakenkantoor Thys is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van ieder actie tegen BVBA Zakenkantoor Thys als gevolg hiervan.

Indien BVBA Zakenkantoor Thys betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 4 – Het verzamelen en verwerken van gegevens volgens de Europese wetgeving betreffende GDPR (Global Data Protection Regulation) ook bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw gegevens worden verzameld door BVBA ZAKENKANTOOR THYS. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. BVBA ZAKENKANTOOR THYS verzamelt concreet de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres en indien van toepassing: btw nummer, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam en -adres alsook eventueel uw functie binnen het bedrijf. Verder worden ook gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om uw verzekeringsbehoeften in te kunnen schatten. 

Hieronder vallen onder andere (niet-uitputtende lijst):

 • Financiële gegevens (i.v.m. beleggingsverzekeringen)
 • Gegevens betreffende uw woning (i.v.m. brand- en diefstalverzekeringen)
 • Voertuiggegevens (i.v.m. voertuigverzekeringen)
 • Medische gegevens (i.v.m. persoons- en groepsverzekeringen)

De verwerking ervan wordt beschreven in het wettelijk verplicht verwerkingsregister van BVBA ZAKENKANTOOR THYS.

Deze persoonsgegevens die bij het invullen van daartoe geschikte formulieren, via de website of op enige andere manier worden verzameld, worden niet uitgewisseld buiten de Europese Unie.

BVBA Zakenkantoor Thys gebruikt deze persoonsgegevens voor het correct afsluiten en beheren van verschillende verzekeringscontracten en voor het onderhouden van relaties met u. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Ook voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kan BVBA Zakenkantoor Thys uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming.

In geval u een leverancier bent van BVBA ZAKENKANTOOR THYS, gebruiken we deze gegevens hoofdzakelijk voor het voldoen van uw correcte facturen aan ons, het aanvragen van offertes en het onderhouden van onze relatie met u.

Voor het personeel van BVBA ZAKENKANTOOR THYS worden gegevens verwerkt met als doel personeelsbeheer en loonadministratie.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

Bovenstaand gebruik van uw gegevens door BVBA ZAKENKANTOOR THYS steunen op basis van hieronder volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / contract.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • De verwerking gebeurt met expliciete toestemming van de betrokkene

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via INFO@ZAKENKANTOORTHYS.BE

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden.

BVBA Zakenkantoor Thys neemt alle nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, (zie artikel 8 in deze privacyverklaring). Indien u desondanks meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden door BVBA Zakenkantoor Thys, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Artikel 6 – Ter beschikking stellen persoonsgegevens aan autoriteiten in bepaalde gevallen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan het contact wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die BVBA Zakenkantoor Thys heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van BVBA Zakenkantoor Thys. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgend adres: INFO@ZAKENKANTOORTHYS.BE

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(n)en oplevert. BVBA Zakenkantoor Thys is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 8 – Technische en organisatorische maatregelen van BVBA ZAKENKANTOOR THYS om GDPR compliant te zijn

De databank waar bovengenoemde persoonlijke gegevens zich bevinden, wordt door BVBA ZAKENKANTOOR THYS met zorg afgeschermd door middel van een krachtig paswoord. Maatregelen werden genomen betreffende login op de verschillende multimedia toestellen in het gebruik van BVBA ZAKENKANTOOR THYS. Er kan bijvoorbeeld bij (kantoor)inbraak of bij het in handen komen van derden van een der toestellen zonder login geen data onttrokken worden aan deze toestellen. Eventuele persoonsgegevens op fysische dragers (papier, visitekaartjes e.d.) worden zorgvuldig achter gesloten deur bewaard en versnipperd indien niet meer nodig.

Bijkomend werden de BVBA ZAKENKANTOOR THYS gebouwen uitgerust met een modern alarmsysteem. Enkel gemachtigden hebben toegangsfaciliteiten. Internet in het kantoor is afgeschermd met unieke, op regelmatige basis gewijzigde paswoorden en firewall/virusbeveiliging volgens moderne aanbevelingen. De BVBA ZAKENKANTOOR THYS website is beveiligd met een versleutelde encryptie en SSL certificaat.

Organisatorisch heeft BVBA ZAKENKANTOOR THYS een data assessment uitgevoerd en aan de hand daarvan zijn website, contracten, algemene voorwaarden en privacyverklaring aangepast om conform te zijn met de GDPR wetgeving.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door BVBA Zakenkantoor Thys van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard zolang BVBA ZAKENKANTOOR THYS als bedrijf bestaat of tot de betroffen persoon zijn recht uitoefent om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.

Artikel 10 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en logininformatie.
 • Geanonimiseerde en niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te 

stellen en hun adres te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek gebruiken wij volgende cookies:

 1. Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 2. Google Analytics (analytische cookies)
 3. Adobe (analytische cookies)
 4. Facebook (tracking cookie)
 5. Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht

Op deze privacyverklaring is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Hasselt is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen, algemene informatie betreffende onze diensten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Geert Thys

INFO@ZAKENKANTOORTHYS.BE

error: Deze inhoud is beschermd

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Lees meer in onze Privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close